Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/009 --- 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI

 

Yayımlanan 61 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği   ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında (%3,83) artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 TL olmuştur.
(1) SAYILI TABLO
 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
 
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
 
1. Tahkimnameler                                                                      
(51,40 TL)
2. Sulhnameler                                                                            
(51,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
(288,60 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 
 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   
(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             
(51,40 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
a) Emtia senetleri:
 
    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               
(17,80 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        
(10,50 TL)
    ac) İyda senedi                                                                         
(1,80 TL)
    ad) Taşıma senedi                                                                    
(0,60 TL)
b) Konşimentolar                                                                         
(10,50 TL)
c) Deniz ödüncü senedi                                                             
(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            
(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        
(17,80 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
ba) Bilançolar
(39,70 TL)
bb) Gelir tabloları
(19,10 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(19,10 TL)
c) Barnameler
(1,80 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   
(7,80 TL)
e) Ordinolar                                                                                  
(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      
(7,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
 
1. Makbuzlar:
 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
 
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   
(51,40 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   
(68,60 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              
(33,90 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler                                                  
(33,90 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 
(33,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           
(68,60 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          
(25,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(25,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için
 
(40,20 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)