Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/018 --- 687 SAYILI KHK’DE YER ALAN PERSONEL TEŞVİKİ

1 – Genel Olarak
09 Şubat 2017 tarihli resmi gazetede neşredilen “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yeni bir personel teşviki uygulamaya alınmıştır. Bu yeni teşvik hakkında aşağıda açıklama yapılmıştır.
KHK’nin 3 .maddesi şöyledir:
 
MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
 
İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
 
Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 
GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
 
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
 
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
 
Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
2 - Sosyal Güvenlik Kurumu Desteği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenmiş olan bu geçici 17. madde ile, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere destek ödemesi yapılacaktır.
Bu destekten faydalanabilmek için:
a) İşverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
b) 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilâve olmaları,
c) İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları,
d) Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmiş olması,
e) İşverenin, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmiş olmaları  
f) Bildirilen sigortalıların fiilen çalışıyor olmaları,
g) İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,
gerekmektedir. Ancak, (g) şıkkı ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlanabileceklerdir.

Bu maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

3 - Gelir Stopaj ve Damga Vergisi Desteği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18’ inci madde ile, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.

Ayrıca bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.
Bu maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
Misâl 1:
ABC Anonim Şirketi, 01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırmak üzere İşçi (X) i işe almıştır. ABC Şirketi, 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden faydalanma şartlarını haizdir.
Ayrıca İşçi (X) bekârdır.
Brüt Ücret
1.777,50 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)*
364,39
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
35,55
SGK Primi İşçi Payı (%14)
248,85
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
17,78
Gelir Vergisi Matrahı
1.510,87
Gelir Vergisi (%15)
226,63
Asgari Geçim İndirimi
133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
93,32
Damga Vergisi
13,49
Net Ücret
1.404,06
Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında ABC Şirketi, çalıştırdığı asgari ücretli İşçi (X) için (işçi payı dâhil olmak üzere) Sosyal Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden faydalanması sebebiyle;
-- (22,22 x 30 gün = ) 666,60 TL SGK desteği ile
--  93,32 TL Gelir Vergisi,  
--  13,49 TL Damga Vergisi
desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 
Misâl 2:
DEF Limited Şirketi, 01.02.2017 tarihinde Brüt 3.000 TL ücretle çalıştırmak üzere bir müdür işe almıştır. Şirket, 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden faydalanma şartlarını taşımaktadır. Müdür bekârdır.
 
Brüt Ücret
3.000,00 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)
615,00
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
60,00
SGK Primi İşçi Payı (%14)
420,00
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
30,00
Gelir Vergisi Matrahı
2.550,00
Gelir Vergisi (%15)
382,50
Asgari Geçim İndirimi
133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
249,19
Damga Vergisi
19,35
Net Ücret
2.281,46
 
Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Şirket, çalıştırdığı bu müdür için (işçi payı dâhil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.125 TL ve Vergi Dairesine 268,54 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18. maddesinde yer alan teşviklerden faydalanması sebebiyle,
-  (22,22 x 30 gün = )   666,60 TL SGK desteği ile
-  93,32 TL Gelir Vergisi ve
-  13,49 TL Damga Vergisi
desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna 458,40 TL ve Vergi Dairesine 161,73 TL ödenmesi gerekmektedir.
Misâl 3:
Bir serbest meslek erbabı, 01.02.2017 tarihinde Brüt 3.000 TL ücretle çalıştırmak üzere bir sekreteri işe almıştır. Serbest meslek erbabı, 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden faydalanma şartlarını taşımaktadır. Sekreter evli olup bir çocuğu bulunmaktadır.
Brüt Ücret
3.000,00 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)
615,00
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
60,00
SGK Primi İşçi Payı (%14)
420,00
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
30,00
Gelir Vergisi Matrahı
2.550,00
Gelir Vergisi (%15)
382,50
Asgari Geçim İndirimi
179,97
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
202,50
Damga Vergisi
19,35
Net Ücret
2.328,15
Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında serbest meslek erbabı, çalıştırdığı sekreter için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.125 TL ve Vergi Dairesine 221,85 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18. maddesinde yer alan teşviklerden faydalanması sebebiyle;
--  (22,22 x 30 gün = ) 666,60 TL SGK desteği ile,
-- 93,32 TL Gelir Vergisi ve,

 

-- 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna 458,40 TL ve Vergi Dairesine 115,04 TL ödeyecektir.