Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/030 --- AR-GE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14/02/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, 10/08/2016 tarihlinde yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (kısaca Ar-Ge Yönetmeliği) ile 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yayımlanan bu yönetmelikle bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:
1 -  Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarının Kapsamı Genişletilmiştir:
·           Personel giderlerine ilişkin olarak önceki Yönetmeliğe göre;  Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemiyordu. Bu cümle yürürlükten kaldırılarak bu harcamaların kapsama dahil edilmesi sağlanmıştır.
·           Genel Giderlere ilişkin olarak; posta, kargo, kurye ve benzeri giderler ile hukuki ve bilimsel danışmanlık hizmetleri Yönetmeliğe eklenerek kapsama dâhil edilmiştir. Önceki Yönetmelikte genel giderlerde kapsam dışı bırakılan büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler, kapsama dâhil edilmiştir.
Bu maddede belirtilen uygulama esasları 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
2 - Ar-ge Harcamalarının Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirimine ilişkin olarak 5746 Sayılı Kanunun “Diğer Teşvik Unsurları” başlıklı  3/A maddesinin uygulamasına ilişkin esaslar belirlenerek açıklanmıştır.
9/8/2016 Tarihinden itibaren kanunun 3/A maddesi kapsamında başvuracaklara ilişkin Yönetmeliğe 9/A maddesi eklenmiştir. Buna göre uygulamadan yararlanacaklar geçici vergi beyannamelerinin verileceği tarihe kadar Proje başvuru formalarını elektronik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığa gönderebileceklerdir. Ayrıca madde kapsamında projelerin TÜBİTAK’a gönderilmesi ve diğer konularda da açıklamalar yapılmıştır.
Bu madde 14/02/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
3 - Gelir Stopaj Teşviki uygulamasına
Gelir Stopaj Teşviki uygulamasına ilişkin olarak; önceki yönetmelikte  “Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceği” belirtilen cümle yönetmelikten çıkarılarak stopaj teşviki kapsamına alınmıştır.
Bu değişiklik14/02/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
4- Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi
Yönetmeliğin “Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi” başlıklı 26 maddesinin (5) nolu fıkrası değiştirilerek; proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.Bu maddede belirtilen uygulama esasları 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından
MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “onarım, haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.
 “Kanunun 3/A maddesinde yer alan Ar-Ge indirimi
MADDE 9/A – (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
(2) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 9/8/2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurularına konu yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında bu maddede yer alan hususlar dikkate alınır. 9/8/2016 tarihinden önce yapılan başvurulara konu projelerle ilgili olarak 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre Ar-Ge indiriminden faydalanılır.
(3) Kanunun 3/A maddesi kapsamında Ar-Ge indiriminden faydalanılmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar, Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak Bakanlıkça belirlenecek formata uygun şekilde projeye ilişkin hazırlanacak başvuru formu, Bakanlığa elektronik veya yazılı olarak gönderilir. Ancak bu süre içinde başvurusu yapılmayan projeler ile ilgili olarak çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla birlikte projenin herhangi bir aşamasında başvuruda bulunulması ve projenin uygun bulunması halinde, başvuru tarihinin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indiriminden yararlanabilir, Ar-Ge projesi bittikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Başvurusu yapılan proje, Bakanlık tarafından genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra, bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi için TÜBİTAK’a gönderilir. Proje, TÜBİTAK tarafından aşağıdaki hususlar çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir:
a) TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler de istenilmek suretiyle söz konusu başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az iki akademisyen hakem olarak görevlendirilir.
b) Hakemler tarafından, başvuruya ilişkin incelemeler doğrultusunda değerlendirme raporları hazırlanır.
c) TÜBİTAK tarafından, değerlendirme raporları dikkate alınarak, projenin yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığına ilişkin sonuç yazısı hazırlanır.
(5) Projeye ilişkin sonuç yazısı, ekinde değerlendirme raporları olacak şekilde, projeye ilişkin başvurunun Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a gönderildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Bakanlığa iletilir.
(6) İnceleme ve değerlendirmeye ilişkin giderler TÜBİTAK tarafından karşılanır.
(7) Sonuç yazısının bir örneği başvuru sahibine Bakanlık tarafından gönderilir. Başvuru sahibi, olumlu sonuç yazısının bir örneğini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verir.
(8) Projeye ilişkin bütçe, süre, personel ve benzeri değişiklik talepleri ile ilgili tüm işlemler Bakanlık onayına tabidir. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde bu konularda TÜBİTAK’ın görüşü alınabilir.
(9) Kanunun 3/A maddesi çerçevesinde Ar-Ge indiriminin uygulanmasında, bu maddede yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle 5746 sayılı Kanun ile 8 ve 9 uncu maddelerde kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili yer alan hüküm ve açıklamalar dikkate alınır.
(10) Hibelerin fon hesabına alınarak vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmamasına ilişkin olarak 33 üncü maddede yapılan açıklamalar, Kanunun 3/A maddesi uyarınca Ar-Ge indiriminden yararlananlar açısından da geçerlidir.
(11) Bakanlık gerekli görmesi halinde bu madde ile ilgili usul ve esas yayımlayabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemelerin, dönemsel izlemeyi müteakip dönemlerde yapılması esastır. Ancak proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin; a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür