Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/031 --- KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER

15/02/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler şunlardır:
 
 

1 - Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri'nin Belirlenmiş Alıcı Sayılması

Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon idareleri (İstanbul'da İSKİ) kısmi tevkifât uygulamasında Belirlenmiş Alıcı sayılmıştır.
 
 

2 - Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi İle İlgili Yapılan Açıklama

 KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  “Fazla  ve yersiz ödenen vergilerin idesi” ne ilişkin (I/C-2.1.4.3.) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir:
““Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.”
 
Buna göre, tevkifatlı işlemlerde, eğer alıcı yersiz veya fazla KDV tevkifat yapmış ve bunu vergi dairesine ödemiş ise, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla ve yersiz KDV için iade yapılmaması şartıyla, satıcının hak kazandığı iadeyi almış olması halinde taraflar bir düzeltme yapmayacaklardır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesinden önce anlaşılması halinde, tarafların düzeltme yapmaları gerekir. Bu durumda, satıcıya KDV iadesi yapılmayacağı açıktır.
 
 

3 - Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Alacaklarının Mahsuben İadesi Hakkında Yapılan Açıklama

 KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesine ilişkin  (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci ve onuncu paragrafları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.”
“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülür.”
 
 
 

4 - Roaming Hizmetleri İstisnasına İlişkin Yapılan Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  Roaming hizmetleri istisnasına ilişkin, “İstisnanın Tevsiki” başlıklı   (II/A-3.3.) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu belgenin alınamadığı durumlarda, istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili ülkede kendisine verilen roaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsik eden fatura örneği de bu belgenin yerine geçer. Ancak, bu şekilde tevsik edilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık uygulanmadığının tespit edilmesi halinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve buna ilişkin ceza ve faizlerin mükelleften aranacağı tabiidir.”
 

 
5 - İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulamasına Dair Yapılan Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması Başlıklı”(II/A-8.9.) bölümünün birinci paragrafı aşağıda yer alan ilk paragraftaki şekilde değiştirilmiş, aşağıda yer alan diğer paragraflar aynı bölüme sırasıyla ikinci ve üçüncü paragraf olarak eklenmiştir.
“3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.”
İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.”
Uygulamayı karmakarışık hâle getirecek bu yaklaşımın bir çok sorunlara yol açacağı aşikârdır.
 

 
6 - Dahilde işleme ve Geçici Kabul Rejimleri kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması’na Dair Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  “Dahilde işleme ve Geçici Kabul Rejimleri kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması’nı “Kapsam” başlıklı  (II/A-9.1.) bölümünün son paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”
 

 

 
 

7 - Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri'ne Dair Yapılan Açıklama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  “Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri” başlıklı  (II/F-4.9.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri
3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır.
Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.
Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.
 

 
8 - Konut Teslimlerinde Peşin Fatura Düzenlenmesi

Konut Teslimlerinde Peşin Fatura Düzenlenmesi: Tebliğin “Konut teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı” başlıklı  (III/B-2.1.1.) bölümün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.
Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.”
 

 
9 - İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Dönemi İçerinde Nakden İade İmkanı Hakkında Açıklamalar

Yayımlanan Tebliğ ile  indirimli orana tabi işlemlerde dönemi içerinde nakden iade imkanı getiren kanuni düzenlemelere uygun olarak tebliğde açıklamalar değiştirilmiştir.  Ayrıca indirimli oranda konut teslimine ilişkin iade hesaplamasında “perde, avize,” teslimlerinin konuttan ayrı teslim sayılacağı belirtilmiştir
Diğer taraftan 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebileceği açıklanmıştır.
 

 
10 - İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacağının Mahsup Edilebileceği Borçların Kapsamı Hakkında Açıklamalar

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının mahsup edilebileceği borçların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre doğalgaz borçları ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarda kapsama alınmıştır.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu da yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilecektir.
 

 
11 - KDV’nin İndirim Zamanı Hakkında Yapılan Açıklamalar

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin KDV’nin indirim zamanın açıklandığı (III/C-5.6.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.
Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.
KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.”
 

 
12 - DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV” Hakkında Açıklamalar

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin “DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV” başlıklı  (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı  yürürlükten kaldırılmış, ayrıca Tebliğin ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”
  

13 - Teminat Karşılığı İade Hakkında Yapılan Açıklamalar

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin “Teminat Karşılığı İade” başlıklı (IV/A-5.) bölümünün sonuna 5.6. bölüm numarası ile  yeni bir başlık olarak “Artırımlı Teminat Uygulaması” eklenerek uygulama esasları açıklanmıştır. Buna göre  kapsam dahilindeki mükellefler, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi 5 iş günü içinde gerçekleştirilebilecektir.