Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/033 --- TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE (TUGS) KAYITLI GEMİ VE YATLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ, 11/02/2017Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Bu tebliğde, Türk Uluslararası Gemi Siciline  (Tugs) Kayıtlı Gemi Ve Yatlarda Kurumlar Vergisi İstisnası açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanılabilecektir. Bu bağlamda 1 Seri no’lu KVK Genel Tebliği’nin ilgili “5.12.1.1 Yasal Düzenleme ve İstisnanın Kapsamı”  başlıklı bölümüne yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı TUGS Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca TUGS’a kaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en az 6 ay süreyle TUGS’a  kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.