Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/001 --> ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLMESİ

 ISI YALITIMIVE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALAR

23.12.2016 Tarihli resmi gazetede neşredilen 295 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 6728 sayılı ve 6745 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanununda 40. Madde ile  74. Maddede yapılan değişiklikler hakkında açıklama yapılmıştır.
Bilindiği gibi, 6728 sayılı Kanunun 14. maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40.  maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ve 6745 sayılı Kanunun 6. maddesiyle 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İndirilecek Giderler
Madde 40 – Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)
Giderler
Madde 74 – Safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir) ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)
İşte bu değişiklikler ile;
a) İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir. Tebliğin bu bölümü 9/8/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, 9/8/2016 tarihinden sonra faturalanan bu giderler, aktifleştirme limitinin üstünde olsa dahi istenirse tamamen gider olarak kaydedilebilecek, başka deyişle amortismana konu edilmeyebilecektir.
b) Gayrimenkul sermaye iradının beyanında gerçek gider usulünü seçen mükellef için de bu tür giderleri defaten gider olarak gösterebilecekleri gibi maliyete dahil ederek amortisman yoluyla da gider olarak gösterebileceklerdir.