Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/006 --> : MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANI VE AVANS FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31/12/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğine göre,
- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75;
- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75;
olarak belirlenmiştir.
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;
- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,
uygulanması gerekmektedir.
238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.
Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan açıklama ile  borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 31.12.2016 tarihinden itibaren % 9,75 olarak belirlenmiştir.