Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Hilal Bağımsız Denetim A.Ş., sahip olduğu bağımsız denetim yetkisine istinaden on yılı aşkın süredir müşterilerinin bağımsız denetim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Uzun yıllar boyunca oluşturduğu, kaliteli ve güvenilir denetim metodolojisi ile Uluslararası ve Ulusal Finansal Raporlama Standartlarını, Denetim Standartlarına uygun bir şekilde yetkin ve tecrübeli denetim kadrosuyla yürütmektedir.

 

Finansal Tabloların Denetimi

İlgili mevzuat gereği muhtelif düzenleyici kuruluşların düzenlemelerine tabi olan müşterilerimiz için aşağıdaki denetim hizmetlerini sunmaktayız:

* Türk Ticaret Kanunu (TTK)  ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) kapsamında bağımsız denetim,

* Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında TCMB denetimi

* Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na tabi halka açık şirketlerin bağımsız denetimi,

* Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,

* Ayrıca gelen müşteri talepleri doğrultusunda aşağıda belirtilen standartlar çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar için bağımsız denetim hizmeti sunmaktayız:

* Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),

* Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),

 

Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler

* Üzerinde mutabık kalınan yöntemlere yönelik denetim çalışmalarının amacı; denetçi, işletme ve varsa uygun üçüncü bir tarafın üzerinde mutabık kaldığı bağımsız denetim niteliğindeki yöntemlerin denetçi tarafından uygulanması ve somut bulguların raporlanmasıdır.

* Bu konuda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle, ihtiyacınız olan denetim ve raporlama hizmetlerini sunmaya hazırız.

 

Özel Amaçlı Denetimler

* Vergi beyannamesi ekindeki finansal tablolar setinin  vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,

* İşletmenin kreditörleri için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,

* Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,

* Alışveriş merkezinde faaliyet gösteren ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde alışveriş merkezi yönetimi ve/veya sahiplerine beyanda bulunduğu cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması,

* Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.

 

İç Denetim

* İç denetim, işletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir.

* Türkiye'de iç denetimin önemi, Avrupa Birliği müzakere süreci, TTK hükümleri, KGK, SPK, BDDK ve EPDK düzenlemeleriyle birlikte artmaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci de iç denetimi ön plana çıkarmaktadır.

* Sahip olduğumuz birikim ve deneyimle, kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

 

Usulsüzlük ve Hile Denetimi

* Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir.

* Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

* Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi,

* Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,