Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/007 :GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

Yayımlanan 296 sayılı Gelir Vergisi Tebliği ile 2017 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları özet olarak aşağıda yer aldığı gibidir:
1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir.
2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:
Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.
3. Engellilik İndirimi Tutarları:
Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 900 TL, ikinci derece sakatlar için 470 TL, üçüncü derece sakatlar için 210 TL olarak tespit edilmiştir.
4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.
5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.
6. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:
Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.
7. 2016 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:
2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. Buna göre 2016 yılında elde edilen bu nitelikteki menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı %38,19 olacaktır.
 
Tebliğ ektedir.
 


DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)